KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

nothing
SCRIPT_NAME = /index.php
app_name = CMS
sitename = Tạp chí Lao động và Sáng tạo
lang =
encoding = utf-8
cgsimple = Object
ccuser = Object
feu_smarty = Object
content_obj = Object
content_id = 62
page = 62
page_id = 62
page_name = trang-chu
page_alias = trang-chu
position = 1
friendly_position = 1
gcb_params = Array (1)
search_actionid = cntnt01
hogan = onfocus="if(this.value==this.defaultValue) this.value='';" onblur="if(this.value=='') this.value=this.defaultValue;"
searchtext = Tìm kiếm...
startform = <form id="cntnt01moduleform_2" method="get" action="http://laodongsangtao.vn/ket-qua-tim-kiem" class="cms_form"> <div class="hidden"> <input type="hidden" name="mact" value="Search,cntnt01,dosearch,0" /> <input type="hidden" name="cntnt01returnid" value="390" /> </div>
label = <label for="cntnt01searchinput">Search</label>
searchprompt = Search
submittext = Submit
hidden = <input type="hidden" id="cntnt01origreturnid" name="cntnt01origreturnid" value="62" /> <input type="hidden" id="cntnt01modules" name="cntnt01modules" value="news" />
endform = </form>
menuparams = Array (3)
count = 1
nodelist = Array (9)
number_of_levels = 10000
node = Object
liclass = menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom
prevpage = &lsaquo;
firstpage = &laquo;
nextpage = <a href="http://laodongsangtao.vn/index.php?mact=News,m3a716,default,1&amp;m3a716summarytemplate=news_summary_titleOnly_sidebar_tpl&amp;m3a716detailtemplate=news_detail_tpl&amp;m3a716category=tin-tuc&amp;m3a716detailpage=Same_As_Category_Alias_Of_Each_News&amp;m3a716start=&amp;m3a716number=10&amp;m3a716pagenumber=2&amp;m3a716returnid=62&amp;page=62">&rsaquo;</a>
nexturl = http://laodongsangtao.vn/index.php?mact=News,m3a716,default,1&amp;m3a716summarytemplate=news_summary_titleOnly_sidebar_tpl&amp;m3a716detailtemplate=news_detail_tpl&amp;m3a716category=tin-tuc&amp;m3a716detailpage=Same_As_Category_Alias_Of_Each_News&amp;m3a716start=&amp;m3a716number=10&amp;m3a716pagenumber=2&amp;m3a716returnid=62&amp;page=62
lastpage = <a href="http://laodongsangtao.vn/index.php?mact=News,m3a716,default,1&amp;m3a716summarytemplate=news_summary_titleOnly_sidebar_tpl&amp;m3a716detailtemplate=news_detail_tpl&amp;m3a716category=tin-tuc&amp;m3a716detailpage=Same_As_Category_Alias_Of_Each_News&amp;m3a716start=&amp;m3a716number=10&amp;m3a716pagenumber=13&amp;m3a716returnid=62&amp;page=62">&raquo;</a>
lasturl = http://laodongsangtao.vn/index.php?mact=News,m3a716,default,1&amp;m3a716summarytemplate=news_summary_titleOnly_sidebar_tpl&amp;m3a716detailtemplate=news_detail_tpl&amp;m3a716category=tin-tuc&amp;m3a716detailpage=Same_As_Category_Alias_Of_Each_News&amp;m3a716start=&amp;m3a716number=10&amp;m3a716pagenumber=13&amp;m3a716returnid=62&amp;page=62
pagenumber = 1
pagecount = 13
oftext = /
pagetext = Trang
itemcount = 10
loan = <script type="text/javascript">var members = [['Thành lập Trung tâm nghiên cứu Dược - Mỹ phẩm thuộc Viện KHCN Sáng tạo Việt Nam', '<a href="http://laodongsangtao.vn/news/706/377/Thanh-lap-Trung-tam-nghien-cuu-Duoc---My-pham-thuoc-Vien-KHCN-Sang-tao-Viet-Nam/d,news_detail_tpl">Thành lập Trung tâm nghiên cứu Dược - Mỹ phẩm thuộc Viện KHCN Sáng tạo Việt Nam</a> <font color=gray size=1>(07/19/21)</font>'],['Nhật Bản viện trợ thêm cho Việt Nam 1 triệu liều vắc xin phòng Covid-19', '<a href="http://laodongsangtao.vn/news/704/377/Nhat-Ban-vien-tro-them-cho-Viet-Nam-1-trieu-lieu-vac-xin-phong-Covid-19/d,news_detail_tpl">Nhật Bản viện trợ thêm cho Việt Nam 1 triệu liều vắc xin phòng Covid-19</a> <font color=gray size=1>(07/13/21)</font>'],['Đề xuất phê duyệt Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai', '<a href="http://laodongsangtao.vn/news/703/377/de-xuat-phe-duyet-Du-an-tuyen-duong-sat-do-thi-so-3-tu-ga-Ha-Noi-den-Hoang-Mai/d,news_detail_tpl">Đề xuất phê duyệt Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai</a> <font color=gray size=1>(07/13/21)</font>'],['Mùa thi tốt nghiệp THPT 2021: Trung ương Đoàn và Nestlé Việt Nam giúp sĩ tử thêm khỏe khoắn để bước vào phòng thi', '<a href="http://laodongsangtao.vn/news/700/377/Mua-thi-tot-nghiep-THPT-2021-Trung-uong-doan-va-Nestle-Viet-Nam-giup-si-t-them-khoe-khoan-de-buoc-vao-phong-thi/d,news_detail_tpl">Mùa thi tốt nghiệp THPT 2021: Trung ương Đoàn và Nestlé Việt Nam giúp sĩ tử thêm khỏe khoắn để bước vào phòng thi</a> <font color=gray size=1>(07/10/21)</font>'],['Sở hữu hàng chục đặc sản hạt điều chuẩn 4 sao, các doanh nghiệp nâng cao tầm vóc trên thương trường', '<a href="http://laodongsangtao.vn/news/691/377/So-huu-hang-chuc-dac-san-hat-dieu-chuan-4-sao-cac-doanh-nghiep-nang-cao-tam-voc-tren-thuong-truong/d,news_detail_tpl">Sở hữu hàng chục đặc sản hạt điều chuẩn 4 sao, các doanh nghiệp nâng cao tầm vóc trên thương trường</a> <font color=gray size=1>(06/28/21)</font>'],['Gửi thực phẩm “homemade” để làm giàu thực đơn mùa dịch tại Bắc Giang, thanh niên Bình Phước chung tay làm việc tử tế', '<a href="http://laodongsangtao.vn/news/690/377/G-i-thuc-pham-homemade-de-lam-giau-thuc-don-mua-dich-tai-Bac-Giang-thanh-nien-Binh-Phuoc-chung-tay-lam-viec-t-te/d,news_detail_tpl">Gửi thực phẩm “homemade” để làm giàu thực đơn mùa dịch tại Bắc Giang, thanh niên Bình Phước chung tay làm việc tử tế</a> <font color=gray size=1>(06/26/21)</font>'],['Từ 2050, Indonesia cấm bán ô tô chạy bằng xăng, dầu', '<a href="http://laodongsangtao.vn/news/687/377/Tu-2050-Indonesia-cam-ban-o-to-chay-bang-xang-dau/d,news_detail_tpl">Từ 2050, Indonesia cấm bán ô tô chạy bằng xăng, dầu</a> <font color=gray size=1>(06/18/21)</font>'],['Than Cọc Sáu hỗ trợ tiêu thụ 4,6 tấn vải thiều cho nông dân Bắc Giang', '<a href="http://laodongsangtao.vn/news/684/377/Than-Coc-Sau-ho-tro-tieu-thu-4-6-tan-vai-thieu-cho-nong-dan-Bac-Giang/d,news_detail_tpl">Than Cọc Sáu hỗ trợ tiêu thụ 4,6 tấn vải thiều cho nông dân Bắc Giang</a> <font color=gray size=1>(06/14/21)</font>'],['Áp dụng thuế suất VAT 5% nhiều trang thiết bị y tế bắt đầu từ 1/8', '<a href="http://laodongsangtao.vn/news/682/377/ap-dung-thue-suat-VAT-5-nhieu-trang-thiet-bi-y-te-bat-dau-tu-1-8/d,news_detail_tpl">Áp dụng thuế suất VAT 5% nhiều trang thiết bị y tế bắt đầu từ 1/8</a> <font color=gray size=1>(06/12/21)</font>'],['Huyện Đoàn Mê Linh: Lễ kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh', '<a href="http://laodongsangtao.vn/news/673/377/Huyen-doan-Me-Linh-Le-ki-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-Thanh-nien-Cong-san-Ho-Chi-Minh/d,news_detail_tpl">Huyện Đoàn Mê Linh: Lễ kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh</a> <font color=gray size=1>(03/26/21)</font>'],]; </script>
items = Array (10)
category_label = Danh mục:
author_label = Đăng bởi:
param_summarytemplate = news_summary_titleOnly_sidebar_tpl
param_detailtemplate = news_detail_tpl
param_detailpage = 377
param_start = 0
param_number = 10
param_module = News
param_pagenumber = 13
category_name = tin-tuc
cats = Array (1)
postPos = 1
postNo = 11
entry = Object
thumbURL = uploads/news/id541/linh.jpg
param_category = tin-tuc
param_classification = 1
class =
actionid = mf33ab
actionparams = Array (3)
returnid = 62
mod = Object
CompanyDirectory = Object
curpage = 1
firstlink = <<
prevlink = <
lastlink = >>
nextlink = >