KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

TẠP CHÍ LAO ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội những người Lao động Sáng tạo Việt Nam

Giấy phép số 531-GP-BTTTT ngày 20/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổng biên tập: Nguyễn Công Tùng

Địa chỉ: Số 1 phố Văn Khê, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024 22 616 777 - Hotline: 0915 603 232 - Email: bientap.ldst@gmail.com

nothing
SCRIPT_NAME = /index.php
app_name = CMS
sitename = Tạp chí Lao động và Sáng tạo
lang =
encoding = utf-8
cgsimple = Object
ccuser = Object
feu_smarty = Object
content_obj = Object
content_id = 62
page = 62
page_id = 62
page_name = trang-chu
page_alias = trang-chu
position = 1
friendly_position = 1
gcb_params = Array (1)
search_actionid = cntnt01
hogan = onfocus="if(this.value==this.defaultValue) this.value='';" onblur="if(this.value=='') this.value=this.defaultValue;"
searchtext = Tìm kiếm...
startform = <form id="cntnt01moduleform_2" method="get" action="http://laodongsangtao.vn/ket-qua-tim-kiem" class="cms_form"> <div class="hidden"> <input type="hidden" name="mact" value="Search,cntnt01,dosearch,0" /> <input type="hidden" name="cntnt01returnid" value="390" /> </div>
label = <label for="cntnt01searchinput">Search</label>
searchprompt = Search
submittext = Submit
hidden = <input type="hidden" id="cntnt01origreturnid" name="cntnt01origreturnid" value="62" /> <input type="hidden" id="cntnt01modules" name="cntnt01modules" value="news" />
endform = </form>
menuparams = Array (3)
count = 1
nodelist = Array (8)
number_of_levels = 10000
node = Object
liclass = menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom
prevpage = &lsaquo;
firstpage = &laquo;
nextpage = <a href="http://laodongsangtao.vn/index.php?mact=News,me6844,default,1&amp;me6844summarytemplate=news_summary_titleOnly_sidebar_tpl&amp;me6844detailtemplate=news_detail_tpl&amp;me6844category=ban-doc&amp;me6844detailpage=Same_As_Category_Alias_Of_Each_News&amp;me6844start=&amp;me6844number=1&amp;me6844pagenumber=2&amp;me6844returnid=62&amp;page=62">&rsaquo;</a>
nexturl = http://laodongsangtao.vn/index.php?mact=News,me6844,default,1&amp;me6844summarytemplate=news_summary_titleOnly_sidebar_tpl&amp;me6844detailtemplate=news_detail_tpl&amp;me6844category=ban-doc&amp;me6844detailpage=Same_As_Category_Alias_Of_Each_News&amp;me6844start=&amp;me6844number=1&amp;me6844pagenumber=2&amp;me6844returnid=62&amp;page=62
lastpage = <a href="http://laodongsangtao.vn/index.php?mact=News,me6844,default,1&amp;me6844summarytemplate=news_summary_titleOnly_sidebar_tpl&amp;me6844detailtemplate=news_detail_tpl&amp;me6844category=ban-doc&amp;me6844detailpage=Same_As_Category_Alias_Of_Each_News&amp;me6844start=&amp;me6844number=1&amp;me6844pagenumber=10&amp;me6844returnid=62&amp;page=62">&raquo;</a>
lasturl = http://laodongsangtao.vn/index.php?mact=News,me6844,default,1&amp;me6844summarytemplate=news_summary_titleOnly_sidebar_tpl&amp;me6844detailtemplate=news_detail_tpl&amp;me6844category=ban-doc&amp;me6844detailpage=Same_As_Category_Alias_Of_Each_News&amp;me6844start=&amp;me6844number=1&amp;me6844pagenumber=10&amp;me6844returnid=62&amp;page=62
pagenumber = 1
pagecount = 10
oftext = /
pagetext = Trang
itemcount = 1
loan = <script type="text/javascript">var members = [['Hạnh phúc gia đình – điểm tựa của người thợ mỏ tiêu biểu Than cọc 6', '<a href="http://laodongsangtao.vn/news/762/402/Hanh-phuc-gia-dinh-diem-tua-cua-nguoi-tho-mo-tieu-bieu-Than-coc-6/d,news_detail_tpl">Hạnh phúc gia đình – điểm tựa của người thợ mỏ tiêu biểu Than cọc 6</a> <font color=gray size=1>(09/16/21)</font>'],]; </script>
items = Array (1)
category_label = Danh mục:
author_label = Đăng bởi:
param_summarytemplate = news_summary_titleOnly_sidebar_tpl
param_detailtemplate = news_detail_tpl
param_detailpage = 402
param_start = 0
param_number = 1
param_module = News
param_pagenumber = 10
category_name = ban-doc
cats = Array (1)
postPos = 1
postNo = 11
entry = Object
thumbURL = uploads/news/id734/sang-che.jpg
param_category = ban-doc
param_classification = 1
class =
actionid = mf33ab
actionparams = Array (3)
returnid = 62
mod = Object
CompanyDirectory = Object
curpage = 1
firstlink = <<
prevlink = <
lastlink = >>
nextlink = >