Trang chủ / Hiệp hội / Hoạt động hiệp hội

 

Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam là nơi tập hợp những người có kỹ năng lao động sáng tạo, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trên các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu khoa học,  đào tạo nguồn nhân lực…nhằm góp phần tạo ra giá trị mới về vật chất, tinh thần, mới về chất và lượng phục vụ cho đời sống con người.